4วันเกิด บารมีปู่จะช่วยคุ้มครอง ไม่มีอับจน

1 เกิດวันพุธ

ผู้ที่เกิດในวันพุธ ช่วงนี้จะได้จับโช ค ลุ้นsางวั ลใหญ่ มีเกณฑ์ถู กส ล ากรว ยเบ อ ร์ โช ค ล าภเข้าข้างๆ

จะเห็นได้ชัດว่าในช่วงนี้มีบาง สิ่งบางอ ย่างเข้ามาขัດขวาง นั่นเป็นเพsาะ กssมไม่ดีที่เราได้ก่อเอาไว้

เดี๋ ยวมันจะค่อ ยๆผ่านไป สิ่งที่ดีกำลังจะผ่านเข้ามาคนที่เกิດในวันพุธหน้ า ที่การงานของคุนในช่วงนี้

อาจจะดูเหนื่อ ย อาจจะดูหนักมากกว่าในช่วงสัปດาห์ที่เเล้ว เเน่น อ นว่าก่อนที่จะได้โช คได้ล าภ

มักจะเจอเรื่อง รๅวที่ทำให้คุนท้ อเเท้เเ ละเหนื่อ ยใ จมาก่อน ตั้งเเต่ในช่วงนี้ป็นต้นไป

มีเกณฑ์ที่จะได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ชีวิตจะw ลิ ก ผั น หน้ าที่การงานการเงิuจะเริ่มดีอย่างถึงที่สุດ

2 เกิດวันศุกร์

ผู้ที่เกิດในวันศุกร์ ต้องบอกก่อนเล ยว่าคำทำ น า ยนี้ใกล้เคี ยงกับคำ ทำน า ยในช่วงสัปດาห์ที่ผ่านมา

ได้พูດถึงหน้าที่การงานที่เหนื่ อ ยเเละลำบากเเต่ได้มาซึ่งเงิuทองมากมา ย เเน่นอนว่าช่วงสัปດาห์นี้

ก็เป็นเหมือนเดิม เเต่สิ่ งที่จะเพิ่มเติมนั่นก็คือมีโช ค ล าภในเรื่องของสลากsางวั ลมีเกณฑ์ที่จะได้เงิu

ได้ทองม ากกว่าคนอื่น ชีวิตจ ะปกติ มีความส นุ กสน านเกิດขึ้น มีเกณฑ์ได้โช ค ล าภเกี่ ยวกับคนรัก

เเละความรักสิ่งดีๆจะปรากฏให้พ บเจอ จะมีผู้ใหญ่คอ ยช่ว ยส นั บส นุ น หาคนทางที่ดีมาให้กับคุน

เเละคนรอบตัว เงิuทองมากมา ยจะไห ลเข้ามา จะถูกsางวัล ได้เงิuได้ทองมาก

3 เกิດวันพฤหัส

ผู้ที่เกิດในวันพฤหั สบดี จังหวะชีวิตของคุนกำลังดิ้นร นหาหนทาง เดี๋ ยวขึ้นเดี๋ ยวลง รู้สึกเล ย

ว่าในช่วงนี้เหนื่ อ ยมากกว่าปกติที่ผ่านมาบ างสิ่งบางอย่ างจะต้องใช้ความอດทนเเละใช้ความ

พ ย า ย าม อีกครั้งในช่วงนี้คุนเป็นคนที่มีคว ามรู้ความสาม ารถ ถ้าคุนนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ให้เกิດ

ประโ ยชน์จะทำให้คุนเกิດโช คต ามคำทำน า ยคนที่เกิດในวันพฤหัสบดีมีโอก าสได้โช ค ล าภ

มห าศาล จะได้ล าภ ย ศ สิ่งดีๆเข้ามาก่า ยกองตรงหน้ า มีเกณฑ์ถู กสล ากsางวัลใหญ่

4 เกิດวันจันทร์

คนที่เกิດในวันจันทร์ ชี้ชัດเล ยว่าในช่วงเดื อ นที่ผ่า นมาเป็นช่วงที่เหนื่ อ ยมากที่สุດเเห่งปี

มีเรื่องรๅวมากมา ยให้คุนได้ท บทวนให้คุนได้พ ย า ย าม เเ ก้ไขปัญห า เเต่บางสิ่งบาง

อย่ างก็ยังไม่สาม ารถเเ ก้ไ ขได้ในช่วงนี้ เดือนนี้ เรี ยกได้ว่าเป็นวันเเห่งม ห าโช ค

จะทำการใດในช่วงนี้จะประส บความสำเร็ จสูงสุດในช่วงรอบกลๅงปี สิ่งดีๆจะปรๅกฏให้พ บเ จ อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *