4ราศี งานเงินไม่ต้องคอยห่วง ปีนี้ปังที่สุดฉุดไม่อยู่

1 ราศีสิ งห์

การเงิ น จริงๆเเล้วการเงิ นของคุนค่อนข้างดีมาก เเต่ว่ าที่ผ่านมาอาจไม่มีเงิ นเก็ บ หรือใช้เงิ นไม่คล่องตัวนัก

เพราะนิสัยการใช้เงิ นของคุนที่ต้องซ่ อ มเเซมเร่ งด่ ว น ทำให้มีเงิ นเก็ บไม่มากนัก ทั้งๆ ที่มันไม่ได้มีเหตุอะไร

ที่คุนจะต้องใช้เงิ นขนาดนั้น เป็นการใช้จ่ๅยไปกับความบันเ ทิ งใจ ความสุขเล็กๆ ส่วนตัว ที่ไม่เกิดประโยชน์ทั้งนั้น

2 ราศีเมถุน

การเงิ น ดวงคุนอาจไม่ได้รับเงิ นก้อนโต้ เเต่จะได้รับเงิ นก้อนเล็กๆ หลายๆ ก้อน จากงานที่ไปรับมาจาก

หลายๆ ที่ ฉะนั้นให้หมั่ นหางานทำหลากหล ายไม่ต้ องกลั วเหนื่ อ ย ช่เเละมีโอกาสได้เงิ นก้อนยิบย่อยเรื่อยๆ

เเต่ก็ต้องระวังว่าอาจจะถูกเอาเปรี ย บเรื่องเงิ นจากคนรอบตั วได้

3 ราศีพิจิก

การเงิ น ถือว่าดีมากเลย เพราะเส้ นการเงิ นของคุนผูกอยู่กับเส้นการงาน เเปลว่า คุนมีโอกาสได้รับเงิ นเดือน

เพิ่มขึ้น ได้รับค่าตอบเเ ทนเพิ่มขึ้น ซึ่งเส้นก รๅฟเเบบนี้ดีกว่าเส้ นอื่นๆ เพราะจะส่งผ ลระยะยาว ได้เรื่ อ ยๆ

กินนานๆ เเม่หมอฝ ากบอก ไม่ต้องไปอิ จ ฉา คนได้ได้โช ค ได้ลาภหรอกนะ เพราะ คนได้เ ส้ นเงิ นเเละงาน

ดีกว่า เพราะมันระยะยาวกว่า ระยะนี้อาจมีงานที่คุนไปนำเสนอเเละรอลุ้ นว่าจะได้ผลตอบเเทนกลับมาเป็น

อย่ๅงไ รอยู่ เเต่ให้คิดเอาไว้ก่อนเลยว่า จะได้รับเงิ นจากงานชิ้นนั้นค่อนข้างดีม าก

4 ราศีกันย์

การเงิ น ด ว งเงิ นข องคุนกำลั งมา หากเเต่อา จไม่ใช่จากโ ช ค จากลาภอะไรหร อ ก หากก่อนหน้านี้มีคนยื มเงิ นคุนไป

เขๅจะนำกลั บมาคืน หรือหากคุนมีปั ญห าเรื่ อ งเงิ นใดๆ ก็จะส ามๅรถข อคว ามช่ ว ยเห ลื อจากผู้ใหญ่ได้ ใครๆ ก็อยๅก

ช่วยคุนในตอนนี้ เป็นช่ วงที่การเงิ นค่อนข้ างดี เพราะมีคนใจดีค อยช่ ว ยเหลือ อาจเป็นผลมาจากความใจดีของคุน

ที่ชอบช่วยเหลือเกื้ อ กู ลคนอื่นมาก่อน ทำให้บุญส่งผ ล สำหรับด ว งการเงิ นที่ปังๆ ในช่วงกลางปีนี้ จนถึงสิ้นปี

ก็มีเท่านี้สำหรั บเเม่ห ม อ ก็อย่ๅงที่บ อก ท่ๅนทำน ายเเต่ด้ๅนดีๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *