5 วันเกิด ชีวิตเข้าสู่ช่วงขาขึ้น ดวงดาวรุ่ง โชคเข้าข้าง มีเกณฑ์เป็นเศรษฐีเงิน ล้ า น

ถ้า พูดถึงเ รื่องของดวงนั้น ก็คงอ ยู่คู่กับคนไ ทยเรา มาน าน ม า กๆ

ตั้งแต่สมัยโบร าณเชื่ อว่า หลายๆท่านนั้นก็คงเ ลยดูดวงกัน

แน่นอ นอยู่แ ล้ว และวั นนี้เร าจะพาเพื่ อนๆ นั้นมา เช็ ค ด ว ง

ท่านที่เกิ ดวันเสาร์

ระ วั งว่าคนที่มีผิวคล้ำ จะนำเรื่ องเข้ า มาทำให้คุ ณต้องหนักใจ  ชี วิ ต จะมีคู่

แข่งเข้ามาจากทางตรงและทางอ้อม คอย ขัดขวา งทำให้คุณทำอะไรก็ไม่

ราบรื่น ไม่สำเร็จแต่ในช่วงต้นเดือนหน้านี๊เป็นต้ นไป  ด ว ง ชะตามีเกณฑ์

ได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ได้เพิ่ มเงินเดือน มีความสำเร็จที่ดี แถมเงิน

ทองก็จะราบรื่นดีม ากแถมท่านยังมีเกณ ฑ์ได้โชค ลาภจากการเสียงโชค

ด วงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสน มีเงินไปดาวน์รถ ดาวน์บ้าน ได้

สบายๆและ ด ว ง ชะตาท่าน 2 ปีต่อจากนี๊ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปีทองเลย

ด ว ง ชะตามีแนวโน้มจะร  วยระดับมห าเศรษฐี มีเกณฑ์ถูกหวย ร วยโชค

เจอเรื่ องร้ า ยแรงก็ห ลุดรอดมาได้ ตกน้ำไม่ไห ล ตกไฟไม่ไห ม้ จะคิดทำ

สิ่งใดก็สำเร็จทุ กอย่ างที่หวังไว้

ท่านที่เกิ ดวันจันทร์

ช่วงนี๊จะมีรายจ่ายเข้ามา มาก หลายๆ ท่านมี ปัญหาด้านการงานเงินที่เคย

มีคนรับปากหรือสัญญาว่าจะให้จะเลื่อนออกไปอย่ างไม่มีกำหนด จะได้

เงินมาต้องด้วยสิติปัญญาน้ำพักน้ำแรงและโชค ด ว ง ของตนเองเท่านั้น

จะไปหวังพึ่งน้ำบ่อหน้าแบบแต่ก่อน คงไม่ได้แล้ว  แต่ในช่วงต้นเ ดือนหน้า

นี๊เป็นต้ นไปชะตาชีวิตจะโดดเด่นใน เรื่ องของหน้าที่การงานและเงินทอง

ตรงข้ามผิวขาว บุคลิกดี จะนำความโชคดีมาให้กับคุณ แถมท่านยังมี

เกณฑ์ได้โชคลา ภจากการเสียง โชค ด ว ง ท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัล

หลักแสน มีเงินก้อนโตเก็บในบัญชี มีเงินไปวางดาวน์ซื้อรถยนต์ หรือเอา

ไปปิดยอดหนี๊คงค้าง จนหมดหนี๊หมดสินได้ และ ด ว ง ชะตาท่าน 2 ปีต่อ

จากนี๊ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปีทองเลย ด ว ง ชะตามีแนวโน้มจะร วยระดับ

มหาเศรษฐี มีเกณฑ์ถูกหวย ร วยโชค เจ อเรื่ องร้ า ยแรงก็หลุดรอดมาได้

ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ จะคิดทำสิ่งใ ดก็สำเร็ จทุกอย่ างที่หวังไว้

ท่านที่เกิ ดวันอังคาร

ให้ระ วั งเรื่ องการใช้จ่ายเป็นสำคัญ มีเกณฑ์เสียเงินมากกว่าได้เงิน จะมี

เกณฑ์ที่จะทำให้คุณต้องหมุนเงินกะทันหันจนแทบล้มป่ ว ย เพราะมีค่า

ใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันโผล่มาก้อนใหญ่ที่ต้องรีบเคลียรีบสะสาง

แต่ต้นเดือนหน้าเป็นต้นไป จะมีชๅยสูงวัยกว่า ผิวขาว สูงโปร่ง มีโอกาสที่

จะเป็นลูกครึ่ง หรือชๅวต่างชๅตินำความสำเร็จเข้ามาให้คุณ แถมท่านยัง

มีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการเสียงโชค

ด ว ง ท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสนถึงหลักล้าน เอาเงินนั้นไปตั้ง

ตัว ปลดหนี๊ปลดสิน มีเงินซื้อรถ มีเงินปลูกบ้านหลังใหญ่ ครอบครัวมี

ความเป็นอยู่ที่ดี ไม่ลำบากอีกต่อไปและด ว ง ชะตาท่าน 2 ปีต่อจากนี๊

ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปีทองเลย ด ว ง ชะตามีแนวโน้มจะร วยระดับมหา

เศรษฐี มีเกณฑ์ถูกหวย ร วยโชค เจอเรื่ องร้ า ยแรงก็หลุดรอดมาได้ ตก

น้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ จะคิดทำสิ่งใดก็สำเร็จทุกอย่ างที่หวังไว้

ท่านที่เกิ ดวันพุธ

เป็นช่วงที่คุณจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ หรือความวุ่นวายอย่ าง

ถึงที่สุด อาจโดนรัง แ ก และหลายครั้งโดนกลั่นแกล้งจากคนที่อยู่รอบ

ข้าง ฉะนั้นอย่ าไว้ใจใครให้มากนักแต่หลังจากต้นเดือนหน้านี๊เป็นต้นไป

มีเกณฑ์ได้ของมีค่าจากตรงข้ามที่อ่อนวัยกว่า และการยอมรับจากคนที่

เคยดูถูกคุณตั้งแต่ยังเล็ก แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการเสียง

โชค ด ว ง ท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสน มีเงินเอาไปใช้หนี๊ใช้สิน

ชีวิตไม่ต้องติดค้างใครอีกแถมมีเงินเหลือเก็บก้อนโตและด ว ง ชะตา

ท่าน 2 ปีต่อจากนี๊ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปีทองเลย ด ว ง ชะตามีแนวโน้มจะ

ร วยระดับมหาเศรษฐี มีเกณฑ์ถูกหวย ร วยโชค เจอเรื่ องร้ า ยแรงก็หลุด

รอดมาได้ ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ จะคิดทำสิ่งใดก็สำเร็จทุกอย่ างที่หวังไว้

ท่านที่เกิ ดวันอาทิตย์

ด ว ง ชะตามีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแว้งกับคนใกล้ชิดและคนในที่ทำงาน

ระ วั งเรื่ องอารมณ์ให้มาก เรื่ องเล็กจะเป็นเรื่ องใหญ่ แ ค่น้ำผึ้งหยดเดียว

อาจทำให้หน้าที่การงานมีปัญหาใหญ่ได้จะคิดทำอะไรควรมีสติอยู่ตลอด

เวลา อย่ าทำอะไรลงไปด้วยอารมธ์และการประชดประชัน แต่ในช่วงต้น

เดือนหน้าเป็นต้นไป มีเกณฑ์จะได้รับการอุปถัมภ์จากตรงข้ามสูงวัย

อาจเป็นได้ทั้งคนไทย และคนต่างชาติ และจะได้ของมีค่าที่อยๅกได้มา

นาน แถ ม ท่านยัง มีเกณ ฑ์ได้โช คลาภจากการเสียงโชค ด วงท่านมีเกณฑ์

สูงจะถูกรางวัลหลักล้าน เอาเงินนั้นไปตั้งตั ว ปลดหนี๊ปลดสิน ออกรถใหม่

ป้ายแดงได้เลย และ ด ว ง ชะตาท่าน 2 ปี ต่อจ ากนี๊ ถือว่าอยู่ใน เกณฑ์ปี

ทองเลย ด ว ง ชะตามีแนวโน้มจะร วยระดับมหาเศรษฐี มีเกณฑ์ถูกหวย

ร วยโชค เจอเรื่ องร้ า ยแรงก็หลุดรอดมาได้ ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้

จะคิดทำสิ่งใดก็สำเร็จทุกอย่ างที่หวังไว้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *