ราศีเสี่ยงโชคแล้ว “รวย” เปรี้ยง “หมอลักษณ์” ชี้มี แ ค่หนึ่งเดียวเท่านั้น…

นัก พ ยากรณ์ชื่อดัง “หมอลักษณ์” ราชสีห์ ย้ำเสียงดั งฟังชัดว่า ในช่วง นี้ราศีที่ร วยเปรี้ยง เสี่ยงโช คดี ต้องยกให้ราศี นี้เท่านั้น จะเป็ นราศีคุณห รือไม่ ไปฟังเฉลย กันค่ะ

นักพยาก รณ์ชื่อดัง “หมอลักษณ์” ราชสี ห์ เผยผ่านรา ยการดั งทางช่อง 3 เอชดี ว่าราศีที่ในช่วงนี้ รวย เปรี้ยง เสี่ยงโชคดี ได้แก่ ชาว “ราศีกุมภ์” ชาวลัคนาราศีกุมภ์ดว งดี ดวงชะตา เปลี่ยนตั้งแ ต่วันที่ 30  มีน าคมที่ผ่านมาแล้ว และนั บจากวันนี้ไปจนถึง 3 ธันวาคม ลุยในการทำสิ่งต่างๆ ประกอบกับในช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดี เพราะดาวพฤหัสบดีเลข 5 เป็นดาวแห่ งโชคลาภ  โคจ รอยู่ในเรือน การเงิน จะส่ง ผลต่ อการมีโ ชคลาภ

ประกอ บกับดาวอังค ารโคจร ร่วมกับดาวร าหู ดาวประ จำตัวอัง คารใน ทาง โห ราศาสตร์คือเลข 3 ราหูคือเลข 8 โดดเด่น ประกอบกั บดาวที่ประ กบหนุนเป็นคู่มิตรกั บดาวประจำตัวของชาวราศีกุม ภ์คือ ดาวเสาร์ เป็นจุ ดจังหวะสำคัญของช าว “ราศีกุมภ์” ไม่ว่าคุณจะลงมือในการทำงานประกอบธุรกิจ                         ดารานั ก แสดง ก็จะกลับมา เพราะราหู คือ มายา คือบันเทิง คือเรื่องราวที่ พอจะเ ป็นความหวัง ห รือค วามฝัน เพราะ ฉะนั้นเรื่องต่าง ๆ ดีๆ ก็จะเกิดขึ้น จากนี้เป็นต้นไป จึงเป็นที่มาข อง คำว่า รวย เปรี้ยง เสี่ ยงก็ยังโชคดี

ด้วยเหตุ ผลทั้งห มดทั้งมวลที่ว่ามานี้ จึงนำมาเป็นบท สรุปในทางโหราศาส ตร์ ที่ว่า ชาวราศีที่ในช่ว งนี้ รวย เปรี้ยงเสี่ ยงโชคดี คือช าว “ราศีกุมภ์”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *