3 ราศี ดวงดี รวยโชค รวยเสน่ห์ รับทรัพย์ไม่ขาดมือ

  • 3 ราศี ดวงการเงินเด่น หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ได้แก่
  • ราศีเมษ
  • ราศีกรกฎ
  • ราศีสิงห์

ราศีเมษ หลังจากดาวม ฤตยูย้ายออกไปแล้วส่ งผลดีในหลายๆ เรื่อ ง แต่เรื่องนึงที่โดดเด่นไ ม่แพ้ กัน คือเรื่ องเงินจะส่งผ ลทำให้มีข่าวดีมีความก้าวหน้าในเรื่องการเงิน หยิบ จับอะไรก็เป็นเงิ นเป็นทอง ดว งดาวการเงิ นเรีย กว่าปังจริง แถมยังมีลุ้น ดวงในเรื่องโชคลาภเข้ามาด้วย รว มไปถึงคนที่เคยมีปัญหาในเรื่องของหนี้สินมีโอ กาสเคลีย ร์หนี้ปิดห นี้เก่าได้ในช่วงเดือนสิง หาคมนี้ ดวงอื่น ๆ ข องชาวรา ศีเมษก็โดดเ ด่นไม่แพ้กัน เช่น เรื่องของการลงทุน ทำอะไรใหม่ๆ การขยายการลงทุ นก ารเปลี่ ยนแป ลงเป็นการเริ่มต้ นที่ดี

ราศีกรกฎ การเงินเรียกว่ามีความชัดเจนมีความลงตัว มีโอกาส ได้เงินก้อน ถือว่าเป็นช่วงที่การเงิ นแข็งแรงแต่ว่าให้เวลาไว้นิดนึงนะคือดวงการเงินจะดีมากๆ ก็คือหลังจากกลางเดือนสิงหาค มไปแล้ว  ชาวราศีกร กฎจะมีโอก าสทางด้านการเงินที่ดี และที่สำคัญ กรกฎยังเป็นราศีที่มีความโดดเด่นในเรื่องของลางสังหรณ์ ซิกเซ้นส์ อาจจะทำให้เกิดในเรื่องของข่าวดี ที่เกี่ยวข้อ งกับเรื่องโชคลาภเข้ามาด้วยแต่ว่ ามีบางเ รื่ องที่จะต้องเตือนคือเรื่องสุขภาพ เพราะว่าในเดือนนี้คุณเป็นราศีที่เรียก ว่างานยุ่ งพอสมควร ต้องระ มัดระวัง ใครที่มีโรคประจำตัว โรคที่เกี่ยวกับทางเดินหาย ใจ อาการปวดศีรษะไมเกรนอะไรทั้งหลายในช่วงเดือนสิ งหาคม นี้ก็ต้องระมัดระ วังเป็นพิเศษให้มาก

ราศีสิงห์ ข่าวดีในเรื่องของการเงินเป็นจังหวะที่ดวงดาวการเงินเรี ยกว่า เงินพุ่งเข้า หา ชาวราศีสิง ห์โดยตรงเลย จริงๆ แล้วชาวราศีสิง ห์เหมือ นกั บว่าการงานกิจการ ธุรกิจ มีค วามก้าว หน้ามากขึ้น ก็เลยส่ งผลให้เรื่องของโอกาสมีรายได้ที่ ดีขึ้น มีผลกำไรที่ดีมีผลตอบแทนที่ดี มีส่วนแบ่งที่ดี เ ลยทำให้การเงินของชาวราศีสิงห์นั้นมีค วามคึกคัก มากเป็นพิเศษ ราศี สิ  งห์ยังโดดเด่ นในเรื่องของชื่อ เสียงการเป็นที่รู้จักหรือว่าได้ รับการโปรโมทเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งอีกด้วยในเรื่องของการทำงาน โ ด ยเฉพาะดวงจะดี มากๆ ก็คือย้ำว่าต้ องกลางเดือนสิงหาค มไปแล้วจะเป็ นจังหวะที่ดี แต่ว่าอ าจจะมีเรื่ องของความ เหน็ดเหนื่อยหรือว่าเรื่องของการเดิ นทางเข้ามา เยอะหน่อยแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคปัญหาแต่อย่างใด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *