7 ข้อ การจัดบ้านผิดหลัก ฮวงจุ้ยแย่ทำเงินรั่วไหล ไร้โชคลาภ

สำหรับเรื่องเงินๆ ทองๆ  ถือเป็นอีกห นึ่งปั จจัยที่มีความสำคั ญไม่น้อย ซึ่งบ้านก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยมีส่ งผล ต่อเรื่องเงิน ทองเช่ นกัน วันนี้เราจึงมี 7 ฮวงจุ้ยต้องห้าม ที่มีผ ลกระ ทบต่อเงินทอ งมาฝา กเพื่อนๆ กัน โดยทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลกันด้วยนะคะ

1. สีกำแพงเก่าทรุดโทรม  
สีของกำแพงบ้านก็ส่งผลใน เรื่องของฮวงจุ้ยได้เช่นกัน ซึ่งหากปล่อยให้สีหม่นหมอง เก่าทรุดโทรม หลุดร่อน  ก็จะทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกเศร้าห มองตามไปด้วย รวม ไปถึงเรื่องโชคลาภเงินทอง  ที่มีแต่จะรั่วไหลออกไป ซึ่งวิธีการแก้ไขนั้นก็ง่ายๆ เพียงทาสี ให้เหมือนใหม่ ไม่มีการหลุด ร่อน โดยเพื่อนๆ ส ามารถดูโทนสีที่จะเ ลือกใช้ เพื่อช่วยเสริมฮวงจุ้ยได้ที่นี่เลยค่ะ ฮวงจุ้ยสีทาบ้า น ตามวันเกิด  เสริมสิริมงคล ถูกโฉลกผู้อยู่อาศัย

2. ประตูหน้าบ้านตรงกับห้องน้ำ 
การที่เปิดประตูบ้ านมา แล้วพบกับห้องน้ำ หรือตรงกับห้องน้ำพอดี จะส่งผลในเรื่องของเงินทองที่ไหลออกไป ทำให้เสียเงินอยู่ตลอดเวลานั้นเอง ซึ่งวิธีการแก้นั้นก็ง่ายๆ เพียงปิดประตู ห้องน้ำไว้ตลอดเวล า หากกลัวว่าจะลืมปิดประตูห้องน้ำ ก็ควรมีการดูแลห้องน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ เรื่องการเสียเงินก็จะลดลง แต่ถ้าทำฉากกั้นไม่ให้เห็น บริเวณห้องน้ำได้นั้น ก็จะดีที่สุ ดค่ะ

3. กระจกมีรอยร้าว
โบราณเชื่อว่าการมีข้าวของแตกหักหรือกระจก บิ่น  แตกร้าวถือ เป็นเรื่องที่ไม่ดี รวมไปถึงรอยร้าวของผนังด้วยเช่นกัน เพราะจะส่งผลในเรื่องการทะเลาะวิวาท การแตกหักภายในครอบครัว และเรื่องของโชคลาภเงินทอง ที่จะหนีหายออกไปหมด ซึ่งวิธีกา รแก้ไขนั้นก็ คือ สำรวจ กระจกและข้าวของเครื่องใช้ภายใน บ้านหากมีการแตกหัก บิ่น รอยร้าว ให้นำไปทิ้ง และทำการ เปลี่ยนใ หม่ ส่ว นบริเวณผ นังหากพบรอยร้าวก็ควรทำการซ่อม แซม ให้เรียบเนี ยนค่ะ

4. หัวเตียงติดผนังห้องน้ำ
การที่หัน หัวเตียงไปชิดติดกับผนังห้องน้ำนั้น ถือเป็นสิ่งที่ไม่ ดีและไม่สมควร โดยต ามหลักฮวง จุ้ยเ ชื่อว่า จะส่งผลใน เรื่องของอารมณ์ที่แปรปรวน รวมไปถึงเรื่องเงินทองที่หด หายและน้อยลง ซึ่งวิธีการแก้ไ ข เพียงหันหัวเตีย งไปทางด้านอื่ น แต่หากไม่สาม าร ถปรับ เปลี่ยนได้นั้ น Infinity Design ผ้าม่าน แนะนำให้นำฉากกั้นม ากั้นไว้อีกหนึ่งชั้ น โดยไม่ให้ได้ยินเสียงของน้ำ จะส่งผลทำให้ทุกๆ อย่างดีขึ้นค่ะ

5. บ่อน้ำกลางบ้าน
อีกหนึ่ง ความเชื่อ สำหรับการ มีแหล่ง น้ำภา ย ในบ้าน อาทิ บ่อน้ำ น้ำพุ เป็นต้น ที่จะส่งผ ลดีต่อเรื่องของโชคลาภ เงินทอง แต่หากวางไว้ผิดตำแหน่งก็ส่งผลเสียได้เช่น กัน ซึ่ งการมีแหล่งน้ำบริเวณกลางบ้าน นั้น จะส่งผ ลเสียต่อสุขภาพ และ โชคลาภเงินทอง ที่ต้องจ่ายออกอยู่เสมอ ซึ่งวิธีการแก้ไขนั้นก็คือ ปรับเปลี่ยน ที่ตั้งของแหล่งน้ำ และจัดวางตำแหน่งให้เห มาะสม อีกทั้งไม่ค วรปล่อยใ ห้น้ำหยุดนิ่ ง เพราะนั้นจะห มายถือเงิน ทองที่หยุดนิ่ งตามไป ด้วย

6. มีเสาไฟฟ้าอยู่บริเวณหน้าบ้าน
สำหรับใน ข้อนี้ หากจะให้มีการป รับเปลี่ยนตำแหน่งของเสาไฟฟ้าก็คงจะเป็นไ ปได้ยาก แต่ถ้าหากไม่มีกา รแก้ไขก็จะส่งผลเสียในเรื่องของเงินทองที่หดหาย และ เรื่องของอาร มณ์ที่หงุดห งิด โมโหง่าย อีกทั้งในเรื่องของสุขภาพที่ ส่งผลต่อระบบเลือด เนื่องจากเสาไ ฟ ฟ้านั้น มีคลื่นไฟฟ้าแรงสูงนั้นเอง โดยวิธีการแก้ ให้เ พื่อนๆ นำโม บายมาแขวนไว้บริเวณหน้าประตู เพื่อให้ช่วยสะท้อนสิ่งที่ไม่ดีออกไป รวมไปถึงการปลูกต้ นไม้สูงให้ บังเ สาไฟก็สามารถช่วยได้เหมื อนกัน ค่ะ

7. ตั้งศาลพระภูมิอยู่ชิดประตูรั้ว
มาถึงข้อ สุดท้ายกันแล้ว สำหรับการตั้ งศาลพระภูมิ ซึ่งห ากตั้งชิด กับ ประตูรั้วนั้น จะส่งผลในเรื่องของความเดือดร้อน วุ่นวาย และ โชคลาภเ งินท อง ที่ไหลออก เพร าะตา มฮวงจุ้ยศาล  พระภูมิถือเป็นธาตุไฟ ไม่ควรที่จะตั้งติดกับประ ตูรั้ว เนื่องจากจะทำให้พลังที่ผ่านเข้ามานั้นถูกทำลายได้ ซึ่งวิธีก ารแก้นั้น คือ ควรมีการตั้งศา ลพระภูมิให้ห่างจาก รั้วบ้าน และ ให้ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งเ พื่อนๆ สามารถดูการตั้ง ศาลพร ะภูมิที่ถูกตามหลักฮวงจุ้ยไ ด้ที่นี่เลยค่ ะ 6 ฮวงจุ้ยการตั้งศาลพระภูมิแ ละศาล เจ้าที่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *