ท่องแล้วดี!! 13 บทสวดและคาถาใช้ในชีวิตประจำวันและโอกาสพิเศษ

ชีวิตบางทีก็ต้องการที่พึ่งทางใจ ไม่รู้จะ หันหน้า ไปทางไหน สัง คมไทยเราก็มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์นี่แหละเป็นที่พึ่ง คนไทยอย่าง เรา ยกมือไหว้ซักหน่ อย ท่องคาถาสักนิด ยังไงของแบบนี้ก็ขอเชื่อไว้ก่อนแล้วกัน

แม้ว่าเราจะก้าวเข้าสู่โลกสมัยใหม่แล้ว แต่ความเชื่อทั้ งหลายก็ยั งดำรงอยู่ ไม่ว่าโลกจะทันสมัยและก้าวไกลไปแค่ไหน เรา – มนุษย์ตัวเล็กๆ – ต่างเผชิญชะตาชีวิตไปอย่างยากลำบาก การจะมีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ ควา มเป็นมงคลบางอย่างที่เราสมาทานไว้เพื่อช่วยนำพาเราผ่านความยากลำบา กและเหตุการณ์ที่อาจไม่คาดฝันใน แต่ละวันไป ไม่แน่ใ จว่า พลังเหนือธรรมชาติมีจ ริงแค่ไหน แต่ด้วยความเชื่อแบบโบราณก็มองว่า คาถา บทสวดอันประกอบด้วย คำ และความอันเป็นมงคล อ้างอิงตกทอ ดมาจากครั้งโบราณอย่ างน้อยก็  ทำให้จิตใจสงบ เป็นขวัญและกำลังใจ  ช่วยเพิ่มพูนสติพร้อมรับมือกั บสิ่งที่กำลังจะมาถึง

ชวนไปสำรวจและร วบรวมคาถาต่างๆ ที่มีจุด หมายเพื่อการเฉพาะ เหมาะกับเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันร่วมสมัย เรามีคาถาที่เหมาะกับมนุษย์เงินเดือน คาถาเจ้านายรัก คาถาสมัค รงาน หรือบางวันเดินตามท้องถนนเราก็มีคาถาใช้ป้องกันสุนัข ป้องกันงู เดินทางไกลๆ เราก็มีคาถาป้องกันไฟไหม้ คาถาเพื่อความปลอดภัยเว ลาเดินทางทางน้ำ เรื่อ ยไปจน ถึงเรื่องสุขภ าพ ครอบคลุมทุ กความต้อ งการแ ละทุกเหตุการณ์ในชีวิต

มนุษย์เงิ นเดื อนฟังทางนี้ ใครรู้สึกไม่มั่นใจว่าเจ้ านายโอเคกับเราไหม หรืออยากให้เจ้านายรักต้องบริ กรรมคาถาดังกล่าวก่อนออกจากบ้าน ตามตำราบอกว่าให้ภาวนาท่องคาถาข้างต้นสามจบก่ อนออกจากบ้านให้คุณเจ้านายเมตตา แต่ในขณะสวดมนต์ก่อนออกจาก บ้านก็ถือโอกาสตั้งสติก่อ นสตาร์ท ว่าไปทำงานวันนี้จะพูดจาสื่อสารยังไงให้มีประสิทธิภาพ ถ้ าบุญยังมี เจ้านายก็น่าจะโอเคต ามสภาพการทำงานของเราเนอะ

ทำนองเดียวกันกับคาถาก่อนหน้า เวลาเร าจะออกไปสมัครงานเราก็ตื่นเต้นและตื่น กลัว การที่เรามีที่พึ่งสักหน่อย เชื่อโชคลางซักนิดก็ถือว่าไม่ผิด ดังนั้นเชิญสวดบทก่อนหน้า ถือเป็นกุศโลบายเพื่อเพิ่มกำลัง ใจ รวบรวมสติสมาธิก่อนออกไปสร้างความประทับใจครั้งแรกเพื่อรับเข้าทำงาน

ตั้งสติก่อนสตาร์ทที่แท้จริง การขับรถเป็นกิจ กรรมที่ เราทำทุกวัน และเป็นกิจกรรมที่ต้องการสติและค  วามใจเย็น การปริ๊นต์คาถาภา ษาบาลีไว้ที่รถก็อาจจะพอช่วยให้จิตใจเราสงบร่มเย็นขึ้น นึกภาพถ้าหงุดหงิดมากๆ เวลามีคนขับรถแย่ๆ อยากจะแซง อยากจะปาด หันไปเห็นคาถาขับรถก็ถือโ อกาสบริกรรมให้ใจเย็น ให้มีสติ ขับขี่ปลอ ดภัยเนอะ แต่ถ้าบริกรรมไปแล้วเสียสม าธิจากพวงมาลัย ก็อย่าดีกว่าเนอะ สวดก่อนขึ้นรถพอ

ทีเด็ดลูกหนี้ หรือใครที่กำลังจะออกไปเจอคนที่อ ยากให้ใจอ่อน อ่อนใจ ตามตำราบอกว่าคาถานี้ ใช้สำหรับท่องก่อนที่เราจะไปต่อรองกับเจ้าหนี้ อานุภาพของค  าถาจะช่วยให้อีกฝ่ายใจอ่อน ยอมผ่อนปร นให้เรา แต่เรื่องเงินเรื่องใหญ่ มีหนี้ต้องใช้ ไม่แน่ใจว่าคาถาจะมีพลังมากกว่าเรื่องเงินและผลปร  ะโยชน์ได้แค่ไหน

ขันธปริตรเป็นส่วนหนึ่งของพระสูตรที่พูดถึงและเป็นการแผ่เมตตาถึงพญา งูสี่ตระกูลตามความเชื่อแบบพุทธ ในพระสูตรพูดถึงพระภิกษุรูปหนึ่งที่ถูกงูกัด พระพุทธเจ้ าไขว่าที่ถูกกัดเพราะไม่ได้แผ่เม ตตาให้พญางูทั้งสี่ตระกูลคือ ตระกูลวิรูปักษ์ ตระกูลเ อราปถ ตระกูลฉัพยาบุตร และตระกูลกัณหาโคมดม คาถาที่ใช้แผ่เมตตาก็คือคาถาขันธปริตรนี้ คน ไทยจึงเชื่อว่าอานิสงส์ของกา รสวดคาถานี้ให้ผลเรื่องป้องกันงู และสัตว์ร้าย นิยมสวดขึ้นที่ท่อนอัปปะมาโ ณเพร าะเชื่อว่าถ้า ขึ้นแต่ต้นจะ ทำให้ผีมาอาละวาด แต่ถ้าเกิดเจองูขึ้นมาจริงๆ ก็ถอยให้ห่าง แล้วเรียกผู้เชี่ยวชาญมาจัดการ …ติดต่อศูนย์เอราวัณโทร  164 6

หมาจรจัดเป็นปัญห าที่เราเจอได้ตลอด เราเดินตามตรอกซอกซอย หรือ บางทีอยากจะไปออกกำลัง ไปวิ่งไปขี่จักรยานตามท้อ งถนน เวลาเจอหม าก็กลัวๆ นอกจากคาถาแล้ว ข้อแนะนำ เบื้องต้นของสัตวแพทย์บอกว่าถ้าเจอหมาดุทำท่าจะ เล่นงานเรา สิ่งที่ควรทำคืออ ย่าตกใจ อย่ากระโตกกระตาก อย่าวิ่ง พยายา มเบนคว ามสนใจด้วยสิ่งอื่น ถ้าโ ด นจู่โจมจริงๆ ก็เก็บค องอเข่า ถ้าถูกกัดก็ไปพบแพทย์เพื่อรับวัคซีนต่อไป

วัฏฏกปริตร อ้างอิงนิทานชาดกวัฏฏกชาดก ชาดก หมายถึงพระชาติที่บำเพ็ญพรตเป็นพ ระโพธิสัตว์ มีพระชาติหนึ่งเ สวยพระชาติเป็นนกคุ่ม แล้วเจอ ปัญหาไฟป่าจึงมีกา รทำพระป ริตรเพื่อปกป้องตั วเองจากไฟป่า เนื้อความของคาถาเป็นการอาราธนาคุณของพระพุทธเจ้าในมาปก ป้องตัวเองจาก ไฟป่า ดังนั้นจึงเชื่อว่าคาถานี้เป็นค าถาที่ใ ห้คุณเรื่องการป้ องกันไฟ

ขึ้นรถ ลงเรือก็ต้องไปด้วยค วามระมั ดระวัง บางคนกลัวเรือ เราก็มี คา ถาเพื่อการเดินทางทางน้ำ ตามตำราบอกว่าให้สวดสามจบและเสกออกไประหว่างเดินทางเพื่อให้เดินทางอย่างปลอดภัย รอดพ้นจากคลื่นลมม รสุมต่างๆ หลังจาก สวดครบสาม จบแล้ว ก็มองหาเสื้อ ชูชีพ ทางออ กฉุกเฉิน และตรวจส อบสภาพอา กาศไปพร้อมๆ กัน

เรามีตำนานเหล่าเสื อ มีนักสู้นักรบที่มี การใช้พลังอาคม เข้าร่วมเพื่อป ลุกขวัญและกำลั งใจ สำหรับใครที่อาจ จะต้องเผชิญ หน้ าการต่อ ยตีอย่างหลี กเลี่ยงไม่ได้ เราก็มีคาถาต่อสู้ ใช้ภาวนาตอนที่เผชิ ญหน้ากับศั ตรู ให้รอดพ้นจากภัยอันตราย

คาถานี้เป็นคาถาเฉพาะ ใช้เพื่อเพิ่มพลังก ารต่อยของเ ราให้ห มัดเราหนักมาก ขึ้น คาถานี้ไม่จำกัดว่าต้อง เป็นนักมวยแต่อย่างไร  แต่ถ้าอยา กหมัดหนักก็อาจจะต้องมีกา รฝึกซ้อม และฝึกฝน กล้ามเนื้อประกอบด้วย

เวลาป่วยๆ อยากหา ยเร็วๆ คาถารักษาไ ข้เป็นทางเลือกหนึ่ง แต่คาถานี้ระบุว่าเป็นการรักษาร่วม คือใช้ร่วมกับยา ที่กินอยู่อาจช่วยฟื้นพลังใจ ให้หายเ ร็วขึ้น อย่าดูถูกพลังของจิตใ จและพลังของ Placebo effect ใช้ภาวนาเมื่อเวล าที่ไม่สบายกับยาที่ใช้ทานอยู่จะช่วยให้หายป่วย หายเจ็ บไข้ ได้เร็วขึ้น

อังคุลิมาละปะริตตัง แปลตรงตัวคือปริต รของพระองคุลิมาล ก็เป็นประวัติของพระองคุลิ มาลที่หลังจากกลับใจบวช ขณะที่เป็นภิกษุก็ได้ไปเจอ หญิงท้ องแก่ที่คลอด ลูกไม่ได้ ในพระสูตรพระองคุลิ มาลจึงตั้งจิตตามคาถามีเนื้อความอำนวยพรให้หญิงท้องแก่นั้ นคลอดได้โด ยง่าย มนต์บทนี้จึ งเชื่อกันว่ามีคุณด้านเกี่ยว กับการคลอด ป้องกันก ารแท้งลูก ก็เป็นกำลังใ จให้คุณแม่ๆ เนอะ

คาถาข้างต้นเป็ นแค่ส่วนหนึ่ง แต่ถ้ารู้สึกว่าเลือกไม่ถูก คาถาครอบ จักรวาล เป็นคาถามงคลรวมคร บจบใน คาถาเดียว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *