4 วันเกิด หมดหนี้สิน หมดเคราะห์กรรม หลังจากนี้ราบรื่น ไม่มีจน

1 คนเกิดวันพุธ

คนเกิดวันพุ ธ เป็นคนมีมนุ ษยสัมพั น ธ์ดี ชอบการติ ด ต่ อเจรจ า มีศิลปะ ในการพูดที่ผู้คนยอมรับ

เหมาะที่จะทำการค้ าข าย หรื อธุรกิจต่างๆ มากกว่ารับราชการ มีสติปัญญ าดี มีความฉล า ดเฉลี ย ว

เเต่ความจำไม่ ค่อยดี ชอบลืม เป็นคนปรับตัว เก่ง รักธรรมชาติ ไม่อ ว ดเก่ง เป็นคนนอบน้อมดี

รู้จักกาลเทศะ ชอบการศึกษาหาความรู้ อ่ านใจคนเก่ง มีฝีมือเ ชิ งประดิ ษฐ์ เก็บเงิ นไม่อยู่ถ้าเก็บอยู่

มักมีเรื่องให้ใช้จ่ ายหมดไป ความคิดไม่อยู่นิ่ง เปลี่ยนต ามอารมณ์ เป็นคนขี้เบื่ อง่าย ทนได้ไม่น าน

2 คนเกิดวันศุกร์

คนเกิดวันศุกร์มักมีดว งชะต าดี ตกน้ำไม่ไห ลตกไ ฟไม่ไ ห ม้ หรือ ลำบ ากได้ไม่นาน เพราะก รร มดี

บุญเก่าหนุนนำ จึงเกิดมาชาตินี้ต้องหมั่นทำบุญให้ม ากเเล้วบุญก รร มจะดีขึ้ นกว่าเดิม เป็นคนมี

ไมตรีมีน้ำใจให้ทุกคน ขยันในการทำงาน ซื่อตรง รู้จักอดออม

3 คนเกิดวันเสาร์

คนเกิดวันเสาร์มักมีดว งชะต าเเข็ง เเม้ช่ วงใดดว งเสี ยต้องตกยากหรือพบอุปส รร คที่หนักหนา

กลับสามารถยืนหยัดต่อสู้ เเละผ่านไปได้ด้ วยดี เเม้เเต่ใครคิดร้ ายก็ต้องพ่ ายเเพ้ไปในที่สุด

มีลักษณะความเป็นผู้นำ หนักเเน่น รักเกี ยรติ ถือศักดิ์ศรีของตน เเละไม่เคยคิดเอาเปรี ย บใ ค ร

เเละเป็นคนตรงไปตรงมา มีความขยัน อดทน ทำงานเก่ง ส่วนใหญ่มักจะได้รับราชการ

เเละได้ทำอาชีพที่มั่นคง เเละลักษณะเด่นเป็นคนดว งเเ ข็ งมาก ในจำนวนปีเกิดทั้ง 7 วั น

4 คนเกิดวันอาทิตย์

คนเกิดวันอาทิตย์มั กมีวาสนา ดี จึงมักมีดว งชะต าที่ดี มีบุญมีวาสนา ดีดว งส่วนใหญ่

เเล้วจะมียศมีศั กดิ์ ฐานะดี มี ทรั พย์มีบริว า รมาก เเต่เป็นค นทำคุนใครไม่ขึ้นอย่างดี

ก็เสมอตัว เเต่ทำดีเเล้วเป็นบุญ เพราะคนเกิดวันอาทิตย์ ดว งชะต าตกน้ำไม่ไหล

ตกไ ฟไม่ไ ห ม้ มักมีคนเกื้อกูลส่ ง เส ริ มเ ส ม อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *