ศัตรูแพ้พ่าย มลายสิ้น 4 วันเกิด ดวง แข็งสุดๆ

คนเกิด 4 วัน โบราณว่า ดวง แ ข็ ง แบบสุดๆ “ใครคิด ร้ า ยก็ต้องแพ้”

มาอีกแล้วครับ วันนี้ มาเช็คดูกันเลยครับ ว่าวันเกิดของคุณนั้น จะตรงตาม ที่แอด มินเอามาฝากหรื อ เปล่า  ในทั้ง7วันเกิดนี้ มักจะมีวันเกิดที่ดวงแข็งที่สุดอยู่ และใครที่คิดร้ าย หรือคิดไม่ดี ระวังตัวนะครับ ย้อนกลั บหาตัวเองหม ดนะจะบอกให้ รว มไปทั้งเรื่อ งปัญหาอุปสรรคมากมาย แต่คนดวงแข็งเ หล่านี้ก็ยัง สู้ด้วยตัวเอง และผ่านไปได้ด้วยดี ได้แก่

นั้นเองครับ และวั นนี้ก็ได้นำด วงชะต าทั้ง7วันเกิดมาให้เช็คกัน ไปเช็ คกันเลยดีก ว่าครับ

1.คนเกิดวันจันทร์ ใครที่อยู่ใกล้คนเกิ ดวันจันทร์ก็จะรู้สึกว่ามีความสุขเพราะคนที่เกิดวันนี้เป็นคนน่ ารักอัธยาศัยดี ขี้เกรงใจ จะคิดจะทำอะไรก็จะคิดถึงความรู้สึกของคนรอบข้างตลอด ด้วยบุคลิ คแบบนี้จึงทำให้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ มีแต่คนอยา กจะเข้ามาใกล้ชิดสนิทสนมด้วยความที่แคร์สิ่งแวดล้อมมากเกินไป เลยทำให้คุณกลายเป็นคนที่คิดมาก เรื่ องนิดเดียวก็เก็บเอามาคิดมากมาย แล้วเรื่อ งขี้น้อยใจนี้ยกให้เป็นที่หนึ่ง ชอบเก็บเอาคำพูดของคนอื่นมาคิด ทั้ง ๆ ที่มันอาจจะไม่มีอะไรเ ลยก็ได้คุณเป็นพวกนั กแอบ รัก เวลารัก ใครชอ บใครก็จะไม่ บอ กตรง ๆ แต่จะ แสดงออกด้ วยการกระทำ เป็นการบอกใบ้ให้รู้ถึงความรู้สึกที่มี

2. คนเกิดวันอังคาร คนเกิดวันอัง คารเป็นคนที่มีเสน่ ห์มาก ถ้าเปรียบกับค นที่เกิดวันจัน ทร์แล้วจะ มีเสน่ห์ที่ไม่เหมือน กัน เพราะคนเกิดวันจันทร์จะมีเสน่ห์ที่หน้าตา แต่คนวัน อังคารหน้า ตาธรร  มดาพอไ ปวัดไปวาได้ แต่คารมนี้สิชนะขาดลอย เข้า ตำราที่ว่า คาร มเป็นต่อ รูปหล่อเป็นร อง

– ด้ว ยความที่คา รมดีเลยทำให้คนเกิดวันอังคาร 63 % มีแฟนก่อนเพื่อน

– ดูภา ยนอกเป็นค นซื่อ ๆ แต่ความจริงฉลาดหลบใน ชนิ ดที่ใครก็ตา มไม่ทัน

– ควา มจริงค นเกิดวันอังค ารเป็นค นที่พูดจาสุภ าพแต่ด่า คนได้เจ็ บมาก

– คนเกิ ดวันอังค ารเป็นคนที่ข ยันทำงานมาก ไม่ย่อ ท้อต่ออุปสรรค  จะสู้ยิบตาจนก ว่าจะประสบ ความสำเร็จ

– เวลาปก ติก็ดีนะ แต่ถ้าโหโมเมื่ อไหร่โลกทั้ งใบก็สั่น สะเทื อนเหมือ นกัน

3. คนเกิดวันพุธ คนเกิ ดวันพุธเป็ นคนที่มีสติปัญ หาหลักแหลมเฉลียวฉลาด โดยจะเก่งไปด้านใดด้านหนึ่งถึงขั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นไปเลย เป็นคนที่ชอบหาความรู้ใหม่ ๆ เสมอ

– คุณเป็นคนเพื่อนเยอะไปที่ไหนก็มีแต่คนรู้จัก เพร าะคุณเป็นคนใจกว้างใจดี เป็นกันเอง

– ในเรื่องหน้าที่การงานคนเกิดวันพุธมีโอ กาสที่จะเจริญ ก้าวหน้าในสายงานเพราะความสามารถของตัวเองล้วน ๆ ไม่ได้มีใครคอยสนับสนุน

– คุณเป็นคนที่แก้ปั ญหาเก่งมากไม่ว่าปัญหาจะเ ล็กหรือใหญ่ก็จัดการได้ทั้งหมด

– คุณเป็นคนเก่ งมากจนคนอื่นทำอะไรคุณไม่ได้นอ กจากคุณทำตั วของคุณเอง

– มองดูภายน อกคุณดูเป็นคนเฮอามีเพื่ อนฝูงมากมาย เป็น มนุษย์สังคม แต่จริง ๆ แล้วคุณ ไม่ค่อยเปิดเผ ยเรื่องส่วนตัวให้ใ ครรับรู้ คุณเป็ นคนที่มีมุมของตัวเอง เป็นคนที่เข้าถึงย าก แอบซ่อนอ ะไรในใจหลา ย ๆ อย่างแบบชนิ ดที่คนรอบข้างคาดไม่ถึง

4. คนเกิดวันพฤหัสบดี ดูเผิน ๆ เหมือนคุ ณเป็นคนหยิ่งแต่ความจริงเป็นคน ใจดีมีเมตตา ใจกว้าง ไม่ ชอบถูกค นอื่นเอาเปรียบและไม่ชอบเอาเปรียบใคร

– คุณเป็นคน ที่เก็บควา มรู้สึกเ ก่งมาก เวลามีคว ามเครียดหรือมี ปัญหาอะไรมักไม่แ สดงออกมา

– คนเกิดวันพฤหัส บดีเป็นค นที่มีเหตุผลมาก และเชื่อมั่นในความคิดของตัวเอง

– คุณเป็นคนที่บุคลิคภาพดีน่าเ ชื่อถือ เป็นที่ปรึกษาที่ดี คนรอบข้างมักจะรู้สึกอบอุ่นใจเมื่อได้อยู่ใกล้คุณ

5. คนเกิดวันศุกร์ คุณเป็นคนรักอิส ระ เป็นคนง่าย  ๆ อะไรก็ได้ ไม่จุกจิกเรื่องมาก สำหรับในเรื่องการงานคุณอย ากจะทำงานแบบสระไม่ต้องมีใครมาบังคับ ซึ่งแปลกมากเพราะหากยิ่งบังคับคนเกิดวันศุกร์ยิ่งไม่ทำงา น เพราะเมื่อไหร่ที่อยากทำงานเดี๋ยวจะทำเอง

– ในเรื่องของความรักคุณเป็นคนปากไม่ตรงกับใจ ใช่ก็บอกไม่ใช่ รักก็บอกไม่รัก

– คนเกิดวันศุกร์หากไม่ได้ไปธุระสำคัญก็มักจะไม่แต่งตัว มองผ่าน ๆ นึกว่าคุณป้าข้างบ้าน แต่ความจริงแล้วเป็นคนที่หน้าตาดี หากแต่งตัวก็อาจทำให้คนรอบข้างช็อคซีนีม่าได้

– คุณเป็นคนนิสัยดีแต่ไม่ค่อยไว้ใจใครและไม่เปิดใจให้ใครง่าย ๆ แต่หากได้รับความจริงใจจากใครบางคนแล้วคุณก็จะให้ใจกับเขาคนนั้นเต็มที่เช่นกัน

– คุณเป็นคนเก่งแต่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเ อง เวลาจะทำอะไรสักอย่างมักมองหาตัวช่วยเสมอ

6. คนเกิดวันเสาร์ คุณรู้ตัวไหมว่าคุณเป็ นคนที่โลกส่วนตัวสูงและเข้าใจย ากกกกกกกกกกมากที่สุดในบรรดา 7 วันเกิด คุณมักจะมีมุมลึกลับที่คนรอบข้างไม่รู้ คุณเป็นคนเพื่อนเยอะแต่ก ลับขี้เหงา ทั้ง ๆ ที่มีคนอยู่รอบกายแต่ทำไมกลับรู้สึกโดดเดี่ยวก็ไม่รู้ แถมเป็นคนคิดมากอีกต่างหาก

– ตัวตนจริง ๆ กับสิ่งที่แสดงอ อกนี้คนละเรื่อง

– ภายนอกดูเป็นคนเข้มแข็งไม่ คิดอะไรแต่ความจริงในใจอ่ อนไหวมาก

– คุณเป็นคนที่มีความสามารถสูง มักทำ  เรื่องย ากได้แต่ ทำเรื่องง่าย ๆ ไม่ค่อยเป็น

7. คนเกิดวันอาทิตย์ คุณนั้นเป็นคนที่โดดเด่นมากไม่ว่า จะไปอยู่ที่ไหนก็จะเป็นดาวเด่นที่นั่น โดยเฉพาะในเรื่องของการงานเพราะคนเกิดวันอาทิตย์เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงและมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจน จึงทำให้คนเกิดวันอาทิตย์เป็นที่จับตามองของผู้ใหญ่ในที่ทำงาน

– เป็นคนจริงจัง (มากไปนิดนึง) ขยัน มีความกระตือรือร้น นิสัยเหล่านี้แหละที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิต

– ในเรื่องของความรัก คนเกิดวันอาทิตย์นี้ใจแข็งยิ่งกว่าหินแกรนิต เพราะ รักคนย ากมาก ก กก ก อย่างมากก็ได้แต่แอบชอบหรือปลื้มเท่านั้น แต่หากคุณได้รักใครสักคนแล้วก็ย ากที่จะถอนใจ

– คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยคิด เล็กคิดน้ อย เป็นคนที่เต็มที่และจริงใจกับเพื่อนฝูง

– คุณเป็นคนที่มีเหตุผลในอารมณ์ปกติ แต่หากใครม าทำให้คุณโมโหละก็ อารมณ์จะอยู่เหนือเหตุผลทันที

เป็นยังไงกันบ้างครับ กับด วงชะตาทั้งเจ็ดวันเกิด ตร งกับใค รบ้างครับ แต่มันก็ตรงจริงๆนะครับ เพราะเท่าที่สังเกต ดู 4 วันนี้ ดวงแข็งจริงๆครั บเจอกับตัวเ อง ถึงกล้าพูดไม่ใช่ผม นะแต่เป็ นเพื่อนผมเองครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *